Dolu

 

Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí,územního a stavebního řízení, zemědělství a informatiky
Funkce člena dozorčí rady Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje.

pr (originál)

 

Výhled činnosti Středočeského kraje v dalším období

V jednotlivých oblastech jsou stanoveny prioritní cíle a opatření, které jsou uvedeny níže. Obecně ve všech oblastech se bude kraj podílet na legislativním procesu s cílem zjednodušení, zvýšení transparentnosti, zapojení veřejnosti, decentralizace a uplatnění zájmů samospráv. K této činnosti pro zvýšení efektu vynaloženého úsilí bude kraj využívat platformy Asociace krajů, v případě životního prostředí její příslušné komise.

Jako formu účasti na rozhodování především v procesech posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevenci znečišťování a tvorbě a schvalování koncepčních a strategických dokumentů a jejich změn bude kraj využívat Komisi pro životní prostředí a zemědělství Rady Středočeského kraje.

Nakládání s odpady

Hlavním cílem je naplnění Plánu odpadového hospodářství s prioritou nakládání s komunálním odpadem. Jako opatření bude zpracován návrh na komplexní nakládání s komunálním odpadem použitím jiných technologií alternativních k skládkování a prostému spalování.

Významná aktivita bude směřována na další podporu třídění a využití složek komunálního odpadu s cíly rozšířit počet sbíraných komodit a zvýšit kvalitu sebrané suroviny. V této oblasti bude kraj dále spolupracovat s autorizovanými společnostmi pro nakládání s obaly a s výrobky s povinností zpětného odběru.

Staré ekologické zátěže

Hlavním cílem je spolupráce s Ministerstvem financí a Ministerstvem životního prostředí při realizaci odstraňování starých zátěží, dle priorit kraje.

Pro upřesňování priorit kraje budou podporovány práce směřující k podrobnější kategorizaci jednotlivých zátěží.

Ochrana ovzduší

Cílem je trvalé sledování vývoje stavu kvality ovzduší s důrazem na znečištění pevnými částicemi (PM10, PM2) a oxidy dusíku (NOX) za účelem aktualizace Programu snižování emisí a imisí a zlepšování kvality ovzduší.

Další aktivitou bude pokračování monitoringu perzistentních organických látek v prostředí s cílem vyhledávání a odstraňování jejich zdrojů způsobujících znečištění prostředí.

Při řešení dopraví infrastruktury dbát na vytváření podmínek pro plynulý provoz na silnicích s cílem snižování emisí do ovzduší a s cílem snížení počtu obyvatel zatížených nadměrně hlukem.

Vodní hospodářství

Nadále pokračovat v podpoře a vytváření podmínek pro investice do vodohospodářské infrastruktury pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

V oblasti opatření vodního režimu v krajině podporovat realizaci revitalizací, výstavby rybníků a dalších opatření, které budou sloužit k zajištění funkcí protipovodňových, k prevenci vlivu dlouhodobých období sucha a ke zvýšení ekologické a estetické funkce v krajině.

V návaznosti na Plány hlavních povodí a oblasti povodí podporovat opatření ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod jako zdroje pitné vody.

Ochrana přírody

V celé šíři realizovat Koncepci ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje.

Dosáhnout optimalizace při péči o chráněná území ve správě Středočeského kraje. .

Při ochraně půdy (ZPF, PUPFL) uplatňovat stanoviska ochrany půdy jako neobnovitelného přírodního zdroje při rozvoji území zejména v rámci územního plánování s důrazem na využívání ploch brownfields.

Lesní hospodářství

Při poskytování příspěvků na hospodaření v lesích bude sledován cíl podpory přírodě blízkého hospodaření s ohledem na zajištění hospodářských i ostatních funkcí lesa v dlouhodobém horizontu.

Zemědělství

Jako pokračování tradic nadále využívat dožínek jako formy poděkování zemědělským hospodářům Středočeského kraje za jejich práci.

Nadále pokračovat v organizování potravinářské soutěže jako formy podpory konkurenceschopnosti regionálních výrobků na trhu.

Nadále rozvíjet přístup k informacím pro zemědělce a obyvatele středočeského venkova prostřednictvím Krajského in formačního střediska.

Jako specifickou oblast tradiční činnosti na středočeském venkově podporovat rozvoj včelařství.

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Výchovu k péči o životní prostředí bude Středočeský kraj nadále podporovat jako nutnou podmínku realizace ochrany životního prostředí.

Jako osvědčenou strukturu EVVO bude kraj podporovat střediska environmentální výchovy a záchranné stanice pro péči o zraněné živočichy.

Jako jeden z hlavních nástrojů bude rozvíjena publikační činnost směřovaná k doplnění takových publikací, které chybí na trhu.

Dále bude kraj využívat úzkou spolupráci se spolky, které se podílejí na ochraně životního prostředí, jako jsou Český rybářský svaz, myslivecké a včelařské organizace.

Fond životního prostředí Středočeského kraje

Nadále bude rozvíjen fond jako stabilizovaný dobře fungující a transparentní nástroj k dosažení cílů ochrany životního prostředí.

Fond bude nadále využíván pro zvýšení dostupnosti dalších dotací k ochraně životního prostředí pro obce s nízkými rozpočty.

Nahoru

Aktuální výstava

Afrika ještě žije…


Nemá to být alarmující název výstavy, spíše vyjádření naděje, že se něco daří a dá se zachránit. Když jsem byl předloni na cestě po Botswaně, získal jsem po všech těch zprávách šířících se mediálním světem a které mluví o vyvražďování slonů, nosorožců, ale i dalších trofejních zvířat alespoň na chvilku pocit naděje.
Botswanská vláda je v tom nejlepším slova smyslu osvícenecká. Snaží se vychovávat obyvatelstvo k přesvědčení, že živé zvíře v kombinaci se zvídavým, a hlavně platícím turistou je ta nejlepší kombinace pro všechny. Důkazem, že se to daří je například to, že v Botswaně mají se slony opačný problém než většina ostatních Afrických zemí, tady jsou totiž i místa, kde jsou přemnožení.


Výstava fotografií „Afrika ještě žije“ je mým nepatrným příspěvkem k osvětě o kontinentu, který je posledním místem na zeměkouli s největší koncentrací velkých savců ve volné přírodě. Je to místo, které si zaslouží ochranu, péči a respekt.

Všechny srdečně zvu na svoji dosud největší výstavu fotografií z mé milované Afriky.

Vernisáž je jako koncert, zúročuje všechnu námahu a pachtění, v tomto případě fotografa, který se odhodlal jít s kůží na trh.

Budu moc rád, když mě na té cestě doprovodíte.

AFRIKA ještě žije

výstava bude slavnostně zahájena dne

28. března 2019 v 16 hodin, 

ve Výstavních síních Rabasovy galerie, ul. Vysoká 232, Rakovník.

Výstavu zahájí Jiří Anderle

Výstava potrvá od 28. 3. - 9. 6. 2019 (otevírací doba: út - ne od 10 do 18 hodin)

Rabasova galerie Rakovník